14 MB3D FRACTALS AND A PARAMETERMandelbulb3Dv18{
g....UZ....s/...w....2.............6.1.......s3E................................
........................................o.2........Y.t/.................y.2...wD
...Uz6....U1..../M.0/.....Et....93....E3.....oBoIqdTERmD/.......1.aO.dkpXm1.bzT3
y.....kD12..02kvzzTv0gylzwzzTtM/G6yD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....YR..............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQeH.......................................w....k1.
.....83iyz1.......kz8wD....U..6.6/...U0...EE....0/.06E3.kZ.tzzzzn....Y1.....S/TP
...U.GRjEyDk.1A...........6.1c...1Ak...alwF.HWwj6Ak5eP./cz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........c2........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................QhI0Ugm8fK/mEk0X7.m8fgOFD4zeeb.6fg
me3oYUAkL0Ugm8fKw5nkxS8.m8fgO/wDBLOb.6fgmepdBpQhi0Ugm8fKKfZl/X7.m8fgONzN6f9Z.6fg
me3np3Bgk0Ugm8fK..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M................U0.VyhND9wU/zD11arECgsey1bWotfL/4rz....Ite9awj...............Q
oy9lz...........ezgHZoc9my9...U6GKhmz0........zD....iUfkgy9.....................
.....................2.....3..../....wpIX34PdtqN.UaFjl4N...S....................
.Q..4MU/....BAk.1AU..cNaNaNaN4zD........Uz1........wz...................M.2.....
...wz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...k0..../BJRmNqIhxqPoVaFjl4N.U5.........
............5...0.U..MU/4.......nVKYhnrDdz1........sz.........zD................
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
..........................................E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........
..................................U/4MU............../..........................
.....Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1........../........zD..........EhfkIJJJJpz...........
........................................................}
{Titel: 8-10-2019-1}

Comments

Most Popular In Last 30 Days

Sound of Freedom (2023) Review

DEPRESSION TIPS

6 MONTH HEALTHY EATING CHALLENGE

CANADIAN TV SHOWS OF THE 1970'S

Update on Life and More