14 MB3D FRACTALS AND A PARAMETERMandelbulb3Dv18{
g....UZ....s/...w....2.............6.1.......s3E................................
........................................o.2........Y.t/.................y.2...wD
...Uz6....U1..../M.0/.....Et....93....E3.....oBoIqdTERmD/.......1.aO.dkpXm1.bzT3
y.....kD12..02kvzzTv0gylzwzzTtM/G6yD......................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDYsAIxzzzjz1..........WAbUdisqcljTcFzUvMS3t97C1JzzzzvzUNehUisqcljMaO9c9iB
Ow1mQ0auWPX4zU2bVezzzzyDU.....YR..............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zEQeH.......................................w....k1.
.....83iyz1.......kz8wD....U..6.6/...U0...EE....0/.06E3.kZ.tzzzzn....Y1.....S/TP
...U.GRjEyDk.1A...........6.1c...1Ak...alwF.HWwj6Ak5eP./cz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4........../EU0.wzzz1...........c2........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................QhI0Ugm8fK/mEk0X7.m8fgOFD4zeeb.6fg
me3oYUAkL0Ugm8fKw5nkxS8.m8fgO/wDBLOb.6fgmepdBpQhi0Ugm8fKKfZl/X7.m8fgONzN6f9Z.6fg
me3np3Bgk0Ugm8fK..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....Ek.l2E.....I....k....EHZtqNZ7rGjB4OK71...............................U/4MU/
4M................U0.VyhND9wU/zD11arECgsey1bWotfL/4rz....Ite9awj...............Q
oy9lz...........ezgHZoc9my9...U6GKhmz0........zD....iUfkgy9.....................
.....................2.....3..../....wpIX34PdtqN.UaFjl4N...S....................
.Q..4MU/....BAk.1AU..cNaNaNaN4zD........Uz1........wz...................M.2.....
...wz........./EnAnAnAnAHz1.....................................................
................................/....E/...k0..../BJRmNqIhxqPoVaFjl4N.U5.........
............5...0.U..MU/4.......nVKYhnrDdz1........sz.........zD................
...4./........zD........E.oAnAnAnAnoz...........................................
..........................................E.....I....s....kOjB4OTBLRmN4.........
..................................U/4MU............../..........................
.....Iv8AJJJJJxDpi0HJJJJJz1........../........zD..........EhfkIJJJJpz...........
........................................................}
{Titel: 8-10-2019-1}

Comments

Most Popular In Last 30 Days

SHAW BLUECURVE GATEWAY REVIEW AND THEN SOME

MY MOST LISTENED TO SONGS OF 2020

25 Random Facts About Me

Moose Jaw Winter Storm Jan 13/14 2021